Счетоводна кантора Пловдив, Гарант Плюс

Счетоводна кантора “Гарант Плюс” осъществява цялостно счетоводно обслужване, което включва:

 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Текущо счетоводно отчитане – осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи и други първични документи;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Осчетоводяване и следене на разчетните сметки, на вземанията от клиенти и на задълженията към доставчици в лева, евро и друга валута;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Осчетоводяване на разходите за работни заплати и осигуровки;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводно обслужване на фирми пловдив Осчетоводяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи, изготвяне на инвентарна книга и на амортизационни планове;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на документи за получаване на банкови кредити;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Годишно приключване, оборотни ведомости, главни книги и всички видове синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на финансови отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Справка за дълготрайните активи и приложение за счетоводната политика;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Изготвяне и подаване на Годишния отчет за статистиката в Националния Статистически Институт (НСИ);
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни отчети за статистиката в НСИ в случай, че фирмата е попаднала в извадката за съответната година;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Подаване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Прилагане на подходящата база за съставяне на финансови отчети: национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или на международните стандарти за финансово отчитане;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Изготвяне и подаване на декларации за Българската Народна Банка (БНБ)  за вземания и задължения към чужбина или за открити банкови сметки в чужбина;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на справки;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Участие в инвентаризации;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Организация на вътрешния документооборот на първичните счетоводни документи във фирмата;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Организация на вътрешния финансов контрол във фирмата;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Съдействие при въвеждане на програмни продукти, софтуер или информационна система за нуждите на фирмата;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Консултации в областта на счетоводството и счетоводните стандарти.
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство

Счетоводна кантора Пловдив, счетоводство на фирми Пловдив

 

Счетоводна кантора Пловдив, кантора счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора пловдив, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора пловдив, счетоводство на фирми
Счетоводни услуги цени Пловдив, счетоводна кантора пловдив, фирма за счетоводство