Счетоводни услуги

Счетоводни услуги Пловдив, счетводство на фирми, сечтоводител ПловдивСчетоводна кантора "ОДИТ ТИЙМ" осъществява цялостно счетоводно обслужване, което включва следните счетоводни услуги:

 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Текущо счетоводно отчитане – осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи и други първични документи;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Осчетоводяване и следене на разчетните сметки, на вземанията от клиенти и на задълженията към доставчици в лева, евро и друга валута;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Осчетоводяване на разходите за работни заплати и осигуровки;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводно обслужване на фирми пловдив Осчетоводяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи, изготвяне на инвентарна книга и на амортизационни планове;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на документи за получаване на банкови кредити;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Годишно приключване, оборотни ведомости, главни книги и всички видове синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги Пловдив, фирмено счетоводство Изготвяне на финансови отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Справка за дълготрайните активи и приложение за счетоводната политика;
 • Счетоводна кантора Пловдив, Изготвяне и подаване на Годишния отчет Изготвяне и подаване на Годишния отчет за статистиката в Националния Статистически Институт (НСИ);
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни отчети за статистиката в НСИ в случай, че фирмата е попаднала в извадката за съответната година;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, Подаване на Годишния финансов отчет Подаване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги пловдив, фирмено счетоводство Прилагане на подходящата база за съставяне на финансови отчети: национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или на международните стандарти за финансово отчитане;
 • Счетоводител Пловдив, счетоводни услуги пловдив, Изготвяне и подаване на декларации Изготвяне и подаване на декларации за Българската Народна Банка (БНБ)  за вземания и задължения към чужбина или за открити банкови сметки в чужбина;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Пловдив Изготвяне на справки;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Пловдив Участие в инвентаризации;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги Пловдив, водене на фирмено счетоводство Организация на вътрешния документооборот на първичните счетоводни документи във фирмата;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Пловдив Организация на вътрешния финансов контрол във фирмата;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Съдействие при въвеждане на програмни продукти, софтуер или информационна система за нуждите на фирмата;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Пловдив Консултации в областта на счетоводството и счетоводните стандарти

Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги Пловдив, счетоводител Пловдив

СЧЕТОВОДНО-АДВОКАТСКА КАНТОРА "ОДИТ ТИЙМ"
- вашият доверен бизнес партньор!