Регистрация на фирма

Счетоводна къща “Гарант Плюс” изпълнява услуги за регистрация на нови фирми ЕТ, ЕООД, ООД, кооперация, сдружение, фондация.

Регистрация на ЕООД / ООД Стандартна цена
при собственик българско физическо лице 119 лв
при собственик българско юридическо лице 200 лв
при собственик чуждестранно физическо лице 220 лв
при собственик чуждестранно юридическо лице 300 лв

 

Счетоводна кантора Гарант Плюс, регистрация на нова фирма и счетоводно обслужванеНашата кантора предлага също следните юридически услуги:

Регистрация на фирма, счетоводство на нова фирма Регистрация в Търговския регистър на Едноличен Търговец (ЕТ);
Регистрация на ЕООД или ООД Регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър (ЕООД и ООД);
регистриране на нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Запазване на име на нова фирма;
регистриране на нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Регистрация на лице, упражняващо свободна професия в Регистър БУЛСТАТ;
регистриране на нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Извършване на промени в Търговския регистър по партидата на търговеца – промяна на адреса, увеличаване на капитала, прехвърляне на дружествени дялове и др.;
регистриране на нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Осигуряване на адрес на управление и на адрес за кореспонденция с НАП;
Счетоводна кантора Гарант Плюс, регистрация на нова фирма и счетоводно обслужване Подаване на Годишни Финансови Отчети в Търговския Регистър;
регистрацияна нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Получаване на Удостоверение за актуално състояние.

Услугата по Регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър (ЕООД и ООД) включва:

регистрация на фирма ЕООД, ООД Пловдив, счетоводно обслужване за нова фирма Консултация относно предмета на дейност, размера на капитала, правата на съдружниците, отговорността на управителите и др.;
регистрация на нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Изготвяне на необходимите документи – Протокол за решения на общото събрание, Учредителен акт, декларации и др.;
регистриране на нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Изготвяне на договор с управителя за възлагане на управлението, който регламентира правата и задълженията на управителя и неговото възнаграждение;
регистрация на нова фирма ЕООД, ООД Пловдив и счетоводно обслужване Подаване на документите в Търговския регистър.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА"ГАРАНТ ПЛЮС"
- вашият доверен бизнес партньор!