Регистрация на нова фирма

В нашата кантора извършваме регистрация на фирма ЕТ, ЕООД, ООД, кооперация, сдружение, фондация.
Цени за регистрация на фирма ЕООД / ООД
регистрация на нова фирма, регистрация на фирма в пловдив, регистрация на нова фирма собственик българско физическо лице - 111 лв
регистрация на фирма в пловдив, откриване на нова фирма, регистрация на ЕООД, ООД за собственик българско юридическо лице - 200 лв
регистрация на фирма в пловдив, откриване на нова фирма при собственик чуждестранно физическо лице - 220 лв
регистрация на фирма в пловдив, отваряне на нова фирмаза собственик чуждестранно юридическо лице - 300 лв

 

Нашата кантора предлага също следните юридически услуги свързани с регистрация на фирма:

• Регистрация в Търговския регистър на Едноличен Търговец (ЕТ);
• Регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър (ЕООД и ООД);
• Запазване на име при регистрация на фирма;
• Регистрация на лице, упражняващо свободна професия в Регистър БУЛСТАТ;
• Извършване на промени в Търговския регистър по партидата на търговеца – промяна на адреса, увеличаване на капитала, прехвърляне на дружествени дялове и др.;
• Осигуряване на адрес на управление и на адрес за кореспонденция с НАП;
• Подаване на Годишни Финансови Отчети в Търговския Регистър;
• Получаване на Удостоверение за актуално състояние.

При регистрация на нова фирма услугата за създаване на ново дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър (ЕООД и ООД) включва:регистрация на фирма в пловдив, регистрация на нова фирма Консултация относно предмета на дейност, размера на капитала, правата на съдружниците, отговорността на управителите и др.;
регистрация на фирми, регистрация на фирма в пловдив, регистриране на нова фирма Изготвяне на необходимите документи – Протокол за решения на общото събрание, Учредителен акт, декларации и др.;
регистрация на фирма, регистрация на фирма в пловдив, регистриране на фирма ООД Изготвяне на договор с управителя за възлагане на управлението, който регламентира правата и задълженията на управителя и неговото възнаграждение;
регистрация на фирма, регистрация на фирма в пловдив, регистрация на фирма ЕООД Подаване на документите в Търговския регистър.

СЧЕТОВОДНО-АДВОКАТСКА КАНТОРА "ОДИТ ТИЙМ"
- вашият доверен бизнес партньор!