Данъчно счетоводство

Данъчното счетоводство е основният вид счетоводство, необходим за малките и средните фирми. Данъчното счетоводство е ориентирано към правилното отчитане на дейността за данъчни цели, осигуряващо от една страна оптимизиране и планиране на данъчните разходи, а от друга страна безпроблемни взаимоотношения с данъчната администрация. За целта  са необходими задълбочени познания в областта на нормативната уредба на данъците и практическото прилагане на законовите норми и опит, което осигурява:

 • Счетоводна кантора Пловдив, данъчно счетоводство, данъчни декларации, фирмено счетоводство Навременно и правилно подаване на всички видове данъчни и осигурителни декларации;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, консултация за данъчни декларации, счетоводство Данъчно планиране и данъчна стратегия, свързана с вземането на решение за начина, по който да бъде организирана дейността;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, данъчно счетоводство Оптимизиране и минимизиране на данъчните задължения в рамките на законовите възможности;
 • Счетоводна кантора Пловдив, декларации за данъци, осчетводяване на данъчни декларации Осигуряване на счетоводно отчитане, съобразено с изискванията на законите и нормативната уредба на данъците;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми Данъчна защита при проверки и ревизии при представяне на документи в НАП;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми Изготвяне на стратегия при евентуално обжалване на актове на НАП по административен или съдебен ред;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми Консултации по данъчни въпроси и казуси;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми Данъчна защита при проверки и ревизии на юридически и физически лица.

Счетоводна къща „ОДИТ ТИЙМ“ осигурява пълно данъчно обслужване, което включва изготвяне и подаване на:

 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми Годишна данъчна декларация по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) за определяне на годишния данък върху печалбата;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми Справки-декларации по ЗДДС, дневници на покупките и на продажбите;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми VIES декларации при вътреобщностна търговия със стоки и услуги с фирми от страни-членки на Европейския съюз (ЕС);
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, счетоводство на фирми Всички видове осигурителни декларации;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Регистриране на трудови договори, допълнителни споразумения и прекратяване на трудови договори;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Декларации за  местни данъци – за данъците върху недвижимите имоти, патентен данък и др.;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Следене на оборотите от продажбите за достигане на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводно обслужване на фирми пловдив Регистрация по ДДС;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Декларации за ИНТРАСТАТ;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Регистрация за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Дерегистрация по ЗДДС;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Представителство в НАП при проверки, насрещни проверки и ревизии, данъчна защита;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Получване на Удостоверения от НАП.

СЧЕТОВОДНО-АДВОКАТСКА КАНТОРА "ОДИТ ТИЙМ"
- вашият доверен бизнес партньор!